Publicerat


 • Hyltegren, G. (2014). Att sätta betyg i årskurs 6. I Bengtsson (red.), J. & C. Berndtsson (red.), I. (2014). Lärande ur ett livsvärldsperspektiv. Gleerups.
 • Hyltegren, G. (2014). Vaghet och vanmakt – 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan. (Doktorsavhandling, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 360) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
 • Hyltegren, G. & Lindqvist, S. (2010). Att utveckla elevers tänkande – en teoretisk praktika. Stockholm: Liber AB.
 • Hyltegren, G. (2005). Konstruktionen av den goda skolan. Pedagogiska Magasinet, nr 04/2005.
 • Hyltegren, G. (2004). NMI Frölunda Lärare – En undersökning med öppna svar på fyra deluppgifter avseende kvalitetsfaktorerna: ERSÄTTNING, FÖRTROENDE, BELASTNING/ARBETSTAKT och KOMPETENSUTVECKLING.
 • Hyltegren, G. (2004). Frölundagymnasiets redovisning av projektet Utvecklingsdialogen. Rapport till Myndigheten för skolutveckling Göteborgsenheten, Skolutvecklingsenheten Göteborgs Stadshus, Utbildningsförvaltningen.
 • Hyltegren, G. (2000). Per Måhls ”kriteriebeskrivningar” och verklighetens elever. Didaktisk Tidskrift, vol 10 nr 1, s.44-49.
 • Hyltegren, G. (1999). Kriterier och kunskapsmål. Didaktisk Tidskrift, vol 9 nr 3, s.141-175.
 • Hyltegren, G. (1999). På kurs mot uppnåeliga mål? Skolbarn, nr 3, s. 37-41.
 • Hyltegren, G. & Kroksmark, T. (1999). Läraren och läroplanen – kraven i 0-9-skolan. I T. Kroksmark (Red.), Didaktikens carpe diem (s.174-217). Lund: Studentlitteratur.
 • Hyltegren, G. & Kroksmark, T. (1998). The Teacher and The Curriculum or the 1994 Curriculum of the Compulsory School System in Sweden in the Post-modern turn. Småskrifter från Institutionen för metodik, Göteborgs Universitet, Nr. 19.
 • Hyltegren, G. (1997, januari, 28). Vilken skola skall eleverna välja? Göteborgs-Posten, s.4.
 • Hyltegren, G. (1996). På kurs mot avlägsna mål – en rapport om ett försök i kärnämnet samhällskunskap. I E. Österbrand (Red.), Målinriktad kreativitet. Harmoniseringsprojektet, läsåret 1995/96, Göteborgsmodellen (s. 162-173). Göteborgs Utbildningsförvaltning.
 • Hyltegren, G. & Lindqvist, S. (1995). Att utveckla elevers tänkande – en teoretisk praktika. Stockholm: Almqvist & Wiksell.